avast 2010新形象

avast 2010新形象
Avast的新标识

avast 2010新形象
标志打破原有圆形,突出了avast的个性,立体化的表现在UI设计中更为突出。
avast 2010新形象
重新设计的字体,更加的现代,“!”仍作为保留元素。

THE END